zaufaj doświadczeniu

56 643 08 04

sekretariat@podmar.pl

ul. Dworcowa 40

86-300 Grudziądz

od 7:00 do 15:00

od poniedziałku do piątku

Ulga na powrót

2022-02-03


Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe ulgi podatkowe, jedną z nich jest tzw. ulga na powrót.
Możliwość skorzystania z tej preferencji podatkowej mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia oraz prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczające się wg skali podatkowej, podatku liniowego, IP BOX oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnieniem z podatku objęte są przychody uzyskane od 1 stycznia 2022 r., nie przekraczające kwoty 85 528 zł oraz uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.Z ulgi na powrót może skorzystać osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:

  • uzyskała przychód z wymienionych wyżej źródeł,

  • w wyniku zmiany, po 31 grudnia 2021 r., miejsca zamieszkania na terytorium Polski i podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym kraju,

  • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju oraz czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na teren Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium III RP.Dodatkowo trzeba spełnić kolejne warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej

  • lub mieć miejsce zamieszkania nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraela, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanów Zjednoczonych

  • lub przez pięć lat zamieszkiwać w Polsce przed trzyletnim okresem przerwy poprzedzającej rok powrotu oraz posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

     

Z ulgi można skorzystać w zeznaniu rocznym bądź przy wyliczaniu zaliczek miesięcznych. Aby została ona naliczana trzeba złożyć oświadczenie w zakładzie pracy o spełnianiu warunków do skorzystania z tej preferencji.